Стратегия

Моята стратегия се състои в това да купувам част от качествен бизнес на изгодна цена.

Качеството на една компания зависи от това дали е в състояние да генерира разумни парични потоци сега, както и способността да ги запази и увеличи в бъдеще. Обикновено търся дружества вече доказали това свойство, имащи солидна история зад гърба си. Интересуват ме организации притежаващи бариери за навлизането на конкуренти, като например превъзхождащи продукти, оптимизирани процеси, лоялност към марката, естествени бариери и подобни, които гарантират трудности при всеки опит да се възпроизведе съответния бизнес модел. Обръщам внимание на мениджмънтът и се уверявам в добрите им ръководни способности и таланта да разпределят разумно ресурсите на компанията. Показатели като възвръщаемост на инвестирания капитал (ROCE) помагат за преценката ми. Обичам дружествата да нямат много дълг и дори да притежават нетна кешова позиция. Също така искам да бъда убеден в непреходността на бизнес модела и начина на работа в съответната индустрия. Иначе казано – бизнесът да е разбираем и да не е склонен на сериозни промени в близките 4-5 години.

Изгодната цена я определям като изчислявам приблизителна стойност на нормализирания свободен паричен поток, които може да се очаква в дългосрочен план. След това, в зависимост от качествата на компанията и нейния сектор на икономиката, умножавам по множител между 12 и 15. Интересувам се от дружества със сериозно разминаване между настоящата пазарна оценка и приблизителната справедлива оценка. Минималната разлика между двете стойности да е поне 30% (т.е. 50% ръст до справедливата стойност). Максималният показател на съотношението цена/печалба, който съм склонен да платя е около 11.

Анализът на качествата и справедливата стойност са само половината от работата. Психологическата устойчивост е много важна понеже често моите инвестиции са в момент, когато дружеството се намира в ниска точка от своето развитие. Една инвестиционна идея изисква време да се реализира. Затова търпението е неразделна част от инвестиционния процес. Изграждам система от умствени модели, които да ми служат при вземането на решения.

Очаквам акциите в моя портфейл да бъдат волатилни. Затова е много важно да бъда уверен в качествата на компаниите и да игнорирам краткосрочните движения на пазара. Използвам силата на диверсификацията в разумни граници. Целта ми е да структурирам портфейл от 8 до 12 акции и умерен процент ликвидни средства. Последните ще помогнат да реагирам бързо, ако пазарните движения предразполагат.